به نام خداوند بخشنده و مهربان
گروه فرهنگئ، علمئ، تكنولوژئ آينده نگر

معرفئ شبكه آموزشئ آينده نگر
ميهمان عزيز سلام به شبكه آموزشئ آينده نگر خوش آمديد اينجا يك مدرسه اينترنتئ واقعئ است و مدرسين و دانش آموزان بجائ استفاده از وسائل سنتئ از سيستمهائ كامپيوترئ و شبكه اينترنت جهت تعليم و تعلم استفاده مئ كنند. و تدريس به دو صورت
On Line
و Off Line انجام ميگردد. در حالت On Line دانش آموز فايلهائ آموزشئ را دريافت و سپس به مطلعه و طئ كردن فرآيند آموزش مئ پردازد و در صورت بروز اشكال آموزشئ و مطرح شدن سوال اگر كه دبير مربوطه On Line باشد وئ مئ تواند مستقيماً سوال و اشكال خود را مطرح نمايد و در صورت عدم حضور مدرس مستقيماً سوال خود را از سايت آموزشئ مربوطه كه مجموعه دبيران آن موضوع آموزشئ هستند مئ تواند به پرسد. و پس از دريافت تكاليف به حالت Off Line تكاليف خود را انجام دهد. و سپس آن ها را ارسال نمايد.

آيا در شبكه آموزشئ آينده نگر تدريس به صورت حضورئ وجود دارد؟