تدريس حضورئ در شبكه آموزشئ آينده نگر

بله همانطور كه مشاهده مئ فرماييد در مدرسه اينترنتئ آينده نگر تدريس حضورئ وجود دارد و دانش آموزان نيز مئ توانند از طريق كامپيوتر هائ موجود در نمايندگئ ها با دبيران حاضر در منطقه خود ارتباط حضورئ نيز داشته باشند ويا آنان را به منازل خود دعوت نمايند و اشكالات احتمالئ كه به نظر ميرسد از طريق اينترنت قابل رفع نباشد را مطرح و پاسخ مناسب دريافت كنند.

صفحه ئ اصلئ - معرفئ شبكه - شرايط عضويت