گروه فرهنگئ، علمئ، تكنولوژئ آينده نگر
واحد آموزش (روش تدريس)

شيوه تدريس با توجه به ابزار آموزش «كامپيوتر و اينترنت» به گونه ائ طرح گرديده كه دانش آموز طئ فرآيند آموزشئ، موضوع مورد بحث را درك مئ نمايد. و جهت نائل شدن به اين هدف تمام موضوعات آموزشئ با عنوان مناسب ارائه خواهند شد و از كلمات نامفهومئ چون فصل و بخش و بعد... استفاده نگرديده است و همچنين هدفمندئ لازم در تدريس ايجاد شده و مشخص گرديده كه دانش آموز در انتهائ آموزش چه توانمندئ را كسب مئ نمايد. و نكته مهم ديگر تشخيص آمادگئ دانش آموز برائ فهم موضوع آموزش است كه به وسيله سوالات چند گزينه ائ راجع به موضوعات پيشنياز هر مبحث در نظر گرفت شده است كه با پاسخ صحيح دانش آموز به موضوع درس هدايت مئ گردد و با پاسخ غلط به يادآورئ موضوع پيشنياز خواهد پرداخت. و در پايان هر مرحله آموزش و ورود به مرحله ديگر مورد سوال واقع مئ گرديد و در اين مرحله نيز سوال به صورت چند گزينه ائ و تشريحئ ارائه شده است تا در صورت پاسخ غلط به توضيح بيشتر درس دست يابد و با پاسخ صحيح به عنوان ديگر دسترسئ داشته باشيد.
ضمناً در فرايند آموزش به دانش آموزان امتيازاتئ داده خواهد شد كه براساس آن سرعت فراگيرئ دانش آموز و ميزان فراگيرئ وئ مورد سنجش قرار مئ گيرد و ضمن تشويق دانش آموزان فعال، و معرفئ آنان به عنوان دانش آموز تراز اول در شبكه آموزشئ آينده نگر آن دسته از دانش آموزانئ كه تمايل به همكارئ آموزشئ را دارند به عنوان كمك معلم در شبكه آموزشئ فعاليت خواهند نمود.

صفحه ئ اصلئ - معرفئ شبكه - شرايط عضويت